Obchodné Podmienky a Ochrana Osobných Údajov

Prevádzkovateľ internetovej stránky
Kontakt:
Bc. Miroslav Pál – AndArt, Obrody 19, 04011 Košice

VR Zóna Košice (ďalej VRZNKE)
Hlavná 104, 040 01 Košice
0903 859 726

Bankový kontakt: Tatrabanka
IBAN: SK0211000000002610038638
SWIFT: TATR SK BX

IČO: 47200766
DIČ: 1075271362

Pracovná doba
VR zóna Košice funguje na základe rezervačného systému a ma pohyblivú otváraciu dobu. Rezervácie je možné uskutočniť medzi 16 – 22 hodinou počas pracovného dňa.

1) Registrácia na portáli VR Zóna Košice
Informácie ktoré uvediete pri registrácii sú použité na účely identifikácie pri nákupe vo VR Zona Košice a nebudú poskytnuté tretím osobám a použité na iné účeli. VR Zóna Košice sa zaväzuje spracovávať a uchovávať všetky informácie a údaje, ktoré boli spracované počas objednávky alebo pri registrácii v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. (O ochrane osobných údajov). Súhlas uchovávať, spracovávať tieto informácie platí na dobu neurčitu. Údaje sú bezpečne uchované v zabezpečenej databáze.
Po potvrdení registrácie tiež dávate súhlas na zriedkavé (jeden a až dva krát do mesiaca) zasielanie ponúk z internetového obchodu VR Zóna Košice. V zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. (O elektronických komunikáciách, v platnom znení) a zákona č. 147/2001 Z. z. (O reklame, v platnom znení). Ak si neželáte dostávať emaili z novinkami môžete odber zrušiť prostredníctvom emailu, formulára alebo telefonicky prípadne písomným oznámením na adresu.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva
VR Zóna ponúka primárne službu v podobe zážitku vo virtuálnej realite. Zakúpením služby z ponuky v e-shope tak si máte právo rezerovať virtuálny zážitok v pevne uvedenom čase. Všetky služby sú vybavené priamo na VRZNKE uvedeného v kontaktoch.

Návrhom kúpnej zmluvy je objednávka od kupujúceho a tá je následne uzatvorená záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tejto chvíle medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Zaslaním objednávky a uzatvorením kúpnej zmluvy sa kupujúci oboznámil s obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom. Tie si má možnosť prečítať ešte pred odoslaním objednávky a zaškrtnutím políčka kde kupujúci prehlasuje že si obchodné podmienky prečítal a súhlasí s nimi. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť a to v prípade ak sa cena dodávanej služby alebo tovaru výrazne zmenila alebo v prípade ak službu alebo tovar nebude možné dodať. Ak sa nastane takáto situácia predávajúci kontaktuje kupujúceho aby sa dohodli na daľšom postupe. Ak už bola kúpna cena služby alebo tovaru zaplatené budú vrátené predávajúcemu vrátené na bankový účet. A tiež dochádza tak k zrušeniu kúpnej zmluvy.

Objednávky vykonané prostredníctvom e-shopu sú záväzné.

V časti „Kúpiť Vstup“ prejdete do obchodu kde si vyberiete svoj virtuálny zážitok. V ponuke sú viaceré varianty, medzi základné patrí „Vstupová karta“ ktorá reprezentuje 60 minút virtuálneho zážitku. Kupujúci musí brať na vedomie prvých 15 minút z jedného vstupu je poučenie a školenie ako si čo najlepšie užiť virtuálny zážitok. Vstupové karty sa ďalej rozlišujú svojim počtom kde kupujúci má možnosť zakúpiť viacero vstupov vo zvýhodnenej cene prípadne využiť vstupy v skupinách. Ďalšia kategória sú darčekové poukážky ktoré môžu byť tlačené fyzicky a môžu byť odoslané na adresu uvedenú zákazníkom alebo odovzdané osobne priestoroch VR Zóna Košice.

Rezervácia služby
Vyplatené objednané služby sú dostupné po rezervácii prostredníctvom webstránky v časti „Rezervácie„. Kupujúci si tak vyberie ktorý VR systém si chce prenajať na 60 minút. Má na výber Playstation VR a HTC Vive VR systém. Po vybratí vhodného času vyplní zákazník formulár kde zadá aj číslo vyplatenej faktúry. Tak vie VRZNKE overiť či kupujúci za službu vyplatil a ma právo na jej vybavenie.

Kupujúci je o objednávke informovaný prostredníctvom e-mailu automaticky. Ak ide o službu tá bude dodaná v priestoroch VR Zóna Košice. Ak ide o tovar v e-maili je predpokladaná dodacia lehota tovaru ak nieje skladom.

Storno objednávky
Objednávku je možné stornovať mailom, telefonicky (0903859726), alebo osobne priamo na Hlavnej 104 v Košiciach.

Spôsob vybavenia objednávky
Objednané služby sa poskytujú výlučne v priestoroch VR Zóna Košice na Hlavnej 104 v Košiciach. V prípade darčekovej poukážky je možné doručiť Slovenskou poštou alebo osobne prevziať priamo v priestoroch VRZNKE.

Dostupnosť služieb a tovaru
Služby VRZNKE sú dostupné každý pracovný deň (okrem štátnych sviatkov) v čase od 16 – 22 hodiny. Každá návšteva musí byť rezervovaná v časti „Rezervácie“ alebo po telefonickom dohovore.

Pre uplatnenie darčekových poukážok je potrebné aby si (obdarovaný) zákazník rezervoval službu v časti „Rezervácie“ alebo telefonicky.

3) Spôsob doručenia

Osobný odber tovaru
Osobný odber je možný po objednaní vyplatení tovaru predom online platbou. Zákazník bude potom kontaktovaný že má tovar pripravený na pobočke VRZNKE, kde si ho môže osobne vyzdvihnúť. Platba hotovosťou na mieste nieje zatiaľ možná.

Doručenie Slovenskou Poštou
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške €2,50 a každá ďalšia položka €0,50. Cenu za prepravuje je jasne vidieť hneď pri výbere spôsobu dopravy. VRZNKE na doručovanie zásielok využíva služby Slovenskej Pošty a pokiaľ nebude zastihnutý na uvedenej adrese dodania dostane oznámenie o doručení zásielky (žltý papier). Zasielku si môže následne vyzdvihnúť na pošte. Omeškanie, nedoručenie zásielky nemáme možnosť ovplyvniť. Zasielku zákazník obdrží väčšinou do 24 hodín od jej podania.

Reklamácia zásielky je možná do 7 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená.

Ak zákazník zisti poškodenie balíka alebo listu priamo pri preberaní tovaru, reklamáciu si uplatnite priamo u prepravcu. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru pri preprave.

4) Záruka
V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.
5) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.
6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.
Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.
Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).
Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:
na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.
7) Doručenie a dodacie podmienky
Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.
Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.
Ako postupovať pri vrátení tovaru:
• Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
• Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.
Ako zásielku pripraviť
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).
8) Spôsoby úhrady
Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
platba dopredu – pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet
dobierka – objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
osobný odber – platí v hotovosti pri osobnom odbere.
platobná karta
9) Bezpečnosť
Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).
10) Reklamácie
V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.
11) Reklamačný poriadok
Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.
Ako postupovať
V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu – „kontaktná adresa“. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.
Váš „názov obchodu“
Obchodné podmienky sú platné od xx20xx do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Tieto internetové stránky používajú k poskytovaniu služieb, analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto internetových stránok s tým súhlasíte Viac Informácii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close